ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس

ﻫﯿﺠﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ 

ﻫﯿﺠﺎن کلمه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺣﺎﻻت ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮ اﻧﺮژی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، وﻟﯽ در روان شناسی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﺑﺮخی ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺸﻢ، ﺗﺮس، ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ، ﺗﻨﻔﺮ، اﻣﯿﺪ، ﻧﺎاﻣﯿﺪي، ﻧﮕﺮاﻧﯽ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﻏﺮور، ﻏﻢ و اﻧﺪوه، ﺷﺎدي، ﺗﻌﺠﺐ، ﺷﺮم، ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ، دﻟﺴﻮزي و ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎن ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ را در ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. اﻣﺮوزه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و رواﺑﻄﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، داراي ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

  • رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨـﯿﻢ، ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮی و ﮐﻨﺘﺮل تنش.
  • آﻣﻮزش روش ﻫﺎی آرﻣﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﯾﺎ روش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﺲ، در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭘﺮاﻧﺮژی ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻢ و ﺗﻨﻔﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎیی ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ: ﺑرای اﺣﺴﺎﺳﺎت ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه و آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
  • ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان، دﺳﺘﻮر دادن، ﺗﻨﺒﯿﻪ، ﻗﻀﺎوت، ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ، وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮﮐﺎري دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
  • ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ( دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ، دﯾﻮاﻧﻪ، ﺗﺮﺳﻮ... ) اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﺎن را ﻧﺎم ﮔﺬاري ﮐﻨﯿﻢ (ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﻣﯽ ﮐﻨﯽ).
  • اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ درﺑﺎره اﻧﻮاع ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺎدي و ﻏﻢ، ﻋﺸﻖ و ﺗﻨﻔﺮ، ﺗﺮس و ﺷﺠﺎﻋﺖ و... ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس  

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮات وﺳﯿﻊ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ و ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﺮس) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی و زﯾﺎدی را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و از راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 

ﺑﻌﻀﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، رﻓﺘﺎری و بعضی رواﻧﯽ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨـﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﺬف، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﻣﺪارا ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺸﻮرت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ درون رواﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ، ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز، درد دل ﮐﺮدن و تخلیه اﺣﺴﺎﺳﺎت.

   اﻟﻒ- ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ:

روﯾﺎرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮ اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی از ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ رود، ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫای ﻫﯿﺠﺎنی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد.

ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ و راز و ﻧﯿﺎز ﮐﺮدن، ﺗﻮﮐﻞ، ﺗﻮﺳﻞ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن.

  ب- ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار:

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ درآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ. دراﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺮس از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺪارا ﺷﻮد. ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ اﻋﺘﯿﺎد ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و درد دل ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. دزدی و ﺑﺰﻫﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، وﻟﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﺑله ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار، راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس  

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:

وﯾﮋﮔﯽ اول؛ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس «اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل» دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎور دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﺴﯿﺎري از روﯾﺪادﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ دوم؛ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم «اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ» دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ (اﻋﻢ از اﻣﻮر ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﺰ آن) ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم؛ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم «اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻮﯾﯽ» دارﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑـﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮﺧﻮرداری از روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﻻزم اﺳﺖ. از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم؛ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم دارای وﯾﮋﮔﯽ «ﺷﺎداب زﯾﺴﺘﻦ» ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رو ﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ، روﺣﯿﻪ ﺷﺎداﺑﯽ و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ. آﻧﺎن ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺷﺎد و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ، ﻓﺮدا را ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز را ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و شادی آﻓﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا، دﯾﮕﺮان آن ﻫﺎ را «دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ»، «ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد» و «ﻓﻮق اﻟﻌﺎده» ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﭘﻨﺠﻢ؛ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز وﺟﻮد دارﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺮات و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس 

ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و مهارت مدیریت استرس | مرکز مشاوره همکده

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس راه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح است:  

  1.  ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻤﯽ؛ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻀﻼت ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮﻧﺪ. دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ، ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﮐﺎملا ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون دادن ﺷﮑﻢ، ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎزدم و دم را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﺎ ﻋﺪد 6، 5 ﯾﺎ 7 اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
  2. آرام ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻀﻼت؛ دراﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ راﺣﺖ روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻋﻀﻼت ﺑﺪن را ﻣﻨﻘﺒﺾ و ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮐﺮد. اﻧﻘﺒﺎض را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺎ و ﺳﺎق ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن رﺳﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺻﻮرت و ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ را ﻧﯿﺰ ﺷﻞ ﮐﺮد.

توجه: مطالب بخش وبلاگ سایت همکده تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به مشاور روانشناسی یا روانپزشک جهت تشخیص و درمان دانست.

مرکز مشاوره همکده بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره تلفنی روانشناسی کشور ، خدمات مشاوره روانشناختی را بصورت شبانه روزی در زمینه های مشاوره ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره فردی ، مشاوره خانواده ، اعتیاد ، مشاوره جنسی ، مشاوره کودکان ، فرزند پروری ، افسردگی ، مثبت اندیشی ، اضطراب و... ارائه می نماید و شما می توانید به روش های مختلف و با حداقل هزینه با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از مزایای مشاوره تلفنی بهره مند شوید.

برترین مشاوران و روانشناسان کشور در مرکز مشاوره همکده ، زندگی با نشاط و سلامت روان را برای شما فراهم می کنند.

مزایای مشاوره تلفنی روانشناسی:

1- طرح موضوعات و مشکلات با مشاور تخصصی بدون دغدغه و خجالت

2- دریافت مشاوره در هر ساعتی از شبانه روز

3- صرفه جویی در هزینه ها با حذف هزینه ایاب و ذهاب

4- صرفه جویی در زمان با حذف زمان تردد و ترافیک

5- سهولت دسترسی به خدمات مشاوره

شیوه های ارتباط با ما:

 ارسال پیامک 20 به 20005555

 

بعدی قبلی

مطالب مرتبط
اضطراب و مدیتیشن