وزیر بهداشت از معاونانش خداحافظی و وزارتخانه را ترک کرد

ساعتی پیش حسن قاضی زاده هاشمی برای آخرین بار در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت شرکت کرد و در پایان جلسه با خداحافظی ‏از معاونین، این وزارتخانه را ترک کرد.‏ روز گذشته و پس از انتشار خبر استعفا، چند نماینده مجلس، دلیل این موضوع را اختلاف بر سر بودجه وزارت بهداشت دانستند. امروز اما معاون وزیر بهداشت گفت: اختلاف نظراتی ایجاد شده، اما فقط بحث مبلغ بودجه سال آینده در این زمینه مطرح نیست و پرداخت به موقع آن نیز بسیار اهمیت دارد.