انواع خیانت در محیط مجازی

از دست دادن همسر

نشانه های بی میلی مرد به زن

آیا باید کسی را به خاطر خیانتش ببخشید؟