انواع خیانت در محیط مجازی

از دست دادن همسر

آیا باید کسی را به خاطر خیانتش ببخشید؟

عکس العمل شما در زمان اثبات خیانت همسرتان چیست؟