ترس از ارتفاع

ترس از مرگ

درمان ترس از تاریکی

آکروفوبیا یا ترس از ارتفاع

ترس از تاریکی یا نیکتوفوبیا