شادی و سلامتی چه ارتباطی با هم دارند؟

چرا ارتباط با طبیعت برای سلامتی ما مفید است؟