برنامه ی درمانی برای سلامت روان بنویسید

اختلال شخصیت دوری گزینی یا حس خجالت خارج از کنترل

شخصیت شناسی از روی رنگ ها

کابوس های شبانه و خواب آشفته