افسردگی یک بیماری جدی است که علائم و نشانه های بسیاری دارد

درون ذهن شخصی که با افسردگی کنار می آید، چه می گذرد؟