رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی

چگونه می توانیم بفهمیم که رابطه ارزش نگهداری دارد؟

آیا احساس تنهایی در ازدواج طبیعی است؟